TDR

โปรแกรมฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและการออกรายงาน (Tourism Database & Reporting) เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลเพื่อการออกรายงานสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรแกรมรองรับการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลประเทศ ทวีป ประเภทสถานที่ สถานที่ ผู้ใช้ และบทบาท

(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การนำเข้าข้อมูล

โปรแกรมรองรับการนำเข้าแฟ้มข้อมูล Excel โดยมีการกำหนดรูปแบบไว้ ซึ่งรองรับทั้งหมด 2 รูปแบบคือ แฟ้มข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยว

(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

รายงาน

โปรแกรมสามารถออกรายงานได้ 3 ประเภท คือ Tourism Number, Tourism Expenditure, Tourism Receipt ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นจะสามารถออกในรูปแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ขึ้นกับประเภทรายงาน