TDR

โปรแกรมฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและการออกรายงาน (Tourism Database & Reporting) เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลเพื่อการออกรายงานสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรแกรมรองรับการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลประเทศ ทวีป ประเภทสถานที่ สถานที่ ผู้ใช้ และบทบาท

(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การนำเข้าข้อมูล

โปรแกรมรองรับการนำเข้าแฟ้มข้อมูล Excel โดยมีการกำหนดรูปแบบไว้ ซึ่งรองรับทั้งหมด 2 รูปแบบคือ แฟ้มข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยว

(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

รายงาน

โปรแกรมสามารถออกรายงานได้ 3 ประเภท คือ Tourism Number, Tourism Expenditure, Tourism Receipt ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นจะสามารถออกในรูปแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ขึ้นกับประเภทรายงาน


http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr602.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr603.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr604.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr605.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr606.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr607.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr608.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr609.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr610.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr611.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr612.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr613.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr614.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr615.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr616.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr617.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr618.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr619.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr620.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr621.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr622.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr623.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr624.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr625.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr626.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr627.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr628.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr629.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr630.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr631.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr632.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr633.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr634.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr635.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr636.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr637.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr638.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr639.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr640.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr641.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr642.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr643.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr644.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr645.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr646.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr647.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr648.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr649.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr650.html http://www.nefyn.com/Properties/ini/po815otogr651.html