TDR

โปรแกรมฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและการออกรายงาน (Tourism Database & Reporting) เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลเพื่อการออกรายงานสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

โปรแกรมรองรับการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลประเทศ ทวีป ประเภทสถานที่ สถานที่ ผู้ใช้ และบทบาท

(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

การนำเข้าข้อมูล

โปรแกรมรองรับการนำเข้าแฟ้มข้อมูล Excel โดยมีการกำหนดรูปแบบไว้ ซึ่งรองรับทั้งหมด 2 รูปแบบคือ แฟ้มข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยว

(อยู่ระหว่างการพัฒนา)

รายงาน

โปรแกรมสามารถออกรายงานได้ 3 ประเภท คือ Tourism Number, Tourism Expenditure, Tourism Receipt ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นจะสามารถออกในรูปแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ขึ้นกับประเภทรายงาน


https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence652.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence653.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence654.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence655.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence658.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence657.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence656.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence659.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence660.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence662.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence663.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence661.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence665.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence669.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence664.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence666.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence668.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence667.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence670.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence672.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence671.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence673.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence676.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence678.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence674.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence675.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence677.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence680.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence681.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence679.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence684.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence687.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence686.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence682.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence683.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence688.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence685.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence689.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence690.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence691.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence692.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence693.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence696.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence694.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence695.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence697.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence698.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence699.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence700.php https://www.chleba.net/fonts/Intell21igence701.php